Naczelna Rada Adwokacka w przyjętej 21 listopada uchwale uznała, że założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata przedstawione przez rząd są sprzeczne z zasadą pomocniczości.

Celem planowanych zmian nie jest wzmocnienie niezależności samorządu – jak zapewniają autorzy projektu, ale zmierzają do likwidacji samorządu zawodu zaufania publicznego. W celu otwarcia debaty o stanie Państwa NRA postanowiła zwołać na 6 marca 2010 r. Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury.

Uchwała nr 57/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 listopada 2009 roku.
Założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata przedstawione przez rząd są sprzeczne z zasadą pomocniczości, stanowiącej fundament Konstytucji RP, zapisanej w jej preambule.
Przypominamy rządowi, że Naród wyraził w preambule swoją wolę mówiąc:
„(…) Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.” Naczelna Rada Adwokacka uznaje, że zamiar zawarty w przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeniach do projektu ustawy o zawodzie adwokata zmierza do likwidacji samorządu zawodu zaufania publicznego bez rzeczowej potrzeby i bez podstaw konstytucyjnych, co nie może być akceptowane.
Wbrew populistycznym deklaracjom zawartym w projekcie, celem planowanych zmian legislacyjnych nie jest wzmocnienie niezależności samorządu, lecz jej zaprzeczenie. Decyzje o istnieniu i kształcie samorządu nie mogą być podjęte poza samymi samorządami.
Projekt stanowi próbę obejścia konstytucyjnych zasad w imię doraźnych celów politycznych, prowadząc do łamania zasad demokratycznego państwa prawnego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwiamy się widocznemu coraz wyraźniej w działaniach władzy wykonawczej zawłaszczaniu konstytucyjnie zagwarantowanych obszarów samorządności, wynikającemu z niezrozumienia idei samorządności lub przekonania o własnej nieomylności. Rząd łamie przedwyborcze deklaracje o odejściu od zasad etatyzmu na rzecz rozwoju demokracji obywatelskiej.
Protest adwokatury przeciwko ujawnionym w ostatnim czasie nielegalnym podsłuchom, gwałceniu bezwzględnej tajemnicy obrończej, nadużywaniu oraz rozszerzaniu prowokacji służb specjalnych i wykorzystywaniu tego do doraźnych celów służb, nieprzypadkowo zbiega się w czasie z ujawnieniem przez rząd projektu likwidacji adwokatury, będącej gwarantem zachowania wolności i przestrzegania praw obywateli.
Ingerencja władzy wykonawczej w sposób organizowania samorządu adwokackiego narusza równowagę w wymiarze sprawiedliwości i zmniejsza bezpieczeństwo prawne obywateli, które zapewnia niezależna adwokatura.
Naczelna Rada Adwokacka z własnej inicjatywy zwołuje na 6 marca 2010 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w celu otwarcia debaty o stanie Państwa.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Joanna Agacka-Indecka

pobierz plik PDF: Zalozenia_do_projektu_ustawy_o_zawodzie_adwokata