Autor: Biuro prasowe
20 listopada 2010

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1088 z późn. zm. – Dz. U. z 2009 r. nr 26 poz. 156, nr 166 poz.1317, nr 210 poz. 1682 oraz z 2010 r. nr 47 poz. 278 i nr 7 poz. 45)
Krajowy Zjazd Adwokatury stanowi, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.

§ 2

Traci moc regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w miesięczniku „Palestra”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.