Autor: admin
15 września 2009

Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego; NRA sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem służby adwokackiej – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1).

Naczelną Radę Adwokacką tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

    Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.:

  • reprezentowanie Adwokatury,
  • nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów,
  • rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich,
  • udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa,
  • ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współdziałania z adwokatem zagranicznym.


Zobacz też: